fbpx

Antidepresszáns igék

Antidepresszáns igeversek

Összegyüjtöttem egy pár részt a Bibliából, amelyek sokat segítettek nekem a belső gyógyulásomban.
Többnyire az egyszerű fordításból vettem ki részeket, de van egy-egy rész más verzióból is. Elmélkedéshez, megvallásokhoz tökéletes. 🙂

  Ésaiás próféta könyve 43:1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

  Ésaiás próféta könyve 43:2 Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

  Ésaiás próféta könyve 43:4 Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:

Ésaiás próféta könyve 43:7 Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!

Isaiah 43:1
But now, this is what the Lord says—
he who created you, Jacob,
he who formed you, Israel:
“Do not fear, for I have redeemed you;
I have summoned you by name; you are mine.
2 When you pass through the waters,
I will be with you;
and when you pass through the rivers,
they will not sweep over you.
When you walk through the fire,
you will not be burned;
the flames will not set you ablaze.
4 Since you are precious and honored in my sight,
and because I love you,
I will give people in exchange for you,
nations in exchange for your life.
7 everyone who is called by my name,
whom I created for my glory,
whom I formed and made.”

Zsoltárok 40
 Várva vártam az Örökkévalót,
    s ő lehajolt hozzám,
    meghallotta segélykiáltásomat.
2 Kiemelt a sírgödörből, a pusztulásból,
    kihúzott a sárból,
sziklára állított,
    megerősítette lépteimet.
3 Új éneket adott számba:
    Istenünk dicséretét.

Zsolt 42:5 Miért szomorkodsz, lelkem?
    Miért nyugtalankodsz bennem?
Bízz Istenben, és várj rá,
    mert még hálát adok neki,
    hogy megszabadított engem!

Psalm 40
1 I waited patiently for the Lord;
he turned to me and heard my cry.
2 He lifted me out of the slimy pit,
out of the mud and mire;
he set my feet on a rock
and gave me a firm place to stand.
3 He put a new song in my mouth,
a hymn of praise to our God.


Psalms 42:5 Why, my soul, are you downcast?
Why so disturbed within me?
Put your hope in God,
for I will yet praise him,
my Savior and my God.

1Móz 1:31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.

Zsoltárok 118:17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

5 Móz 31:8 Maga az Örökkévaló megy előtted, veled lesz mindig, soha nem hagy cserben, sem el nem hagy! Ezért ne félj, se ne ijedj meg semmitől!”

  Róma 8:38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,

  Róma 8:39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

5Móz 33 27 Az Örökkévaló Isten hajlékod
    és menedéked,
örök karja felkarol
    és megtart téged.
Ellenséged szétszórja előtted,

2 Kor 5:17 Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!

Genesis 1:31 God saw all that he had made, and it was very good.

Psalm 118:17 I will not die but live,
and will proclaim what the Lord has done.

Deuteronomy 31:8 The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.”

Romans 8:38 For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons,[k] neither the present nor the future, nor any powers,

39 neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord

Deuteronomy 33
7 The eternal God is your refuge,
and underneath are the everlasting arms.
He will drive out your enemies before you,
2 Corinthians 5:17
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
The old has passed away; behold, the new has come.

2 Corinthians 5:17
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.

Jeremiás 1:5 „Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek téged.
Még meg sem születtél, én már különválasztottalak magamnak, hogy a nemzetek prófétája legyél.”

1 Peter 2:9 Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik.

Jeremiás 29:11
Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra — mondja az Örökkévaló —, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok.

1 Korintusi 6:17
Aki azonban az Úrhoz kapcsolódik, az szellemben egyesül vele.

1 János 3:1
Gondoljátok csak meg: az Atya annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket! De nemcsak így hívnak, hanem valóban azok is vagyunk!

Kolosséiakhoz 3:3
Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.

Efézusiakhoz 1:4
Az Atya annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy bennünket a saját népévé tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek.

Jeremiah 1:5
“Before I formed you in the womb I knew you, and before you were born I consecrated you; I appointed you a prophet to the nations.”

1 Peter 2:9
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.

Jeremiah 29:11
For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.

1 Corinthians 6:17
But whoever is united with the Lord is one with him in spirit.

1 John 3:1
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are!

Colossians 3:3
For you died, and your life is now hidden with Christ in God.

Ephesians 1:4
For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love


Efézusiakhoz 2:6
Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket.

Efézusiakhoz 4:24
…és öltsétek fel az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen.

Galatákhoz 2:20
Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem.

Ézsaiás 49:16
Lásd, Sion, tenyerembe véstem képedet szüntelen szemem előtt tartalak.

Ézsaiás 64:8
Örökkévaló, mégis Atyánk vagy te!
Olyanok vagyunk a kezedben,
mint fazekas korongján az agyag.
Bizony, kezed alkotott mindnyájunkat!

János 1:12Akik viszont befogadták — vagyis akik hisznek benne —, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.

János 15:15
Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az ura mit és miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam!

Máté 6:26
Figyeljétek meg az égi madarakat! Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba — Mennyei Atyátok mégis táplálja őket. Ti azonban sokkal értékesebbek vagytok, mint a madarak!

Filippiekhez 4:19
Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek.

Rómaiakhoz 6:6
Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái.

Róma 8:1
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,

Róma 8:15
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: “Abbá, Atya!”

Ephesians 2:6
And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus,

Ephesians 4:24
…and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.

Galatians 2:20
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Isaiah 49:16
See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.

Isaiah 64:8
Yet you, Lord, are our Father.
We are the clay, you are the potter;
we are all the work of your hand.

John 1:12
Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God—

John 15:15
I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you.

Matthew 6:26
Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?

Philippians 4:19
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.

Romans 6:6
For we know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with,[a] that we should no longer be slaves to sin—

Romans 8:1
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus,

Romans 8:15
The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, “Abba, Father.”

  Sámuel 2. könyve 22:17 Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.
  Sámuel 2. könyve 22:18 Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam.
  Sámuel 2. könyve 22:19 Rám törhetnek a veszedelem napján, de az ÚR az én támaszom.
  Sámuel 2. könyve 22:20 Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

1 Korinthus 6:19-20
Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.

Efézusiakhoz 4:22-24
22Ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai miatt. 23 Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat, 24 és öltsétek fel az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen.

Rómaiakhoz 12:2
Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Kolosséiakhoz 3:9-10
Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak szokásait. 10 Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt.

Efezus 2:10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

2 Samuel 22:17 “He reached down from on high and took hold of me;
he drew me out of deep waters.
18 He rescued me from my powerful enemy,
from my foes, who were too strong for me.
19 They confronted me in the day of my disaster,
but the Lord was my support.
20 He brought me out into a spacious place;
he rescued me because he delighted in me.

1 Corinthians 6:19-20
Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies.

Ephesians 4:22-24
You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; 23 to be made new in the attitude of your minds; 24 and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.

Romans 12:2
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.

Colossians 3:9-10
you have taken off your old self with its practices 10 and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.

Ephesians 2:10
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.

2 Korintusi 3:3
Mert nyilvánvaló, hogy Krisztustól származó „levél” vagytok, amelyet ő bízott ránk. Ezt a levelet azonban nem tintával írták, hanem az élő Isten Szellemével, és nem kőtáblára,[a] hanem emberi szívekbe.

Efézusiakhoz 1:5
Szeretetétől indíttatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki.

1 Korintusi 12:27
Tehát ti együttesen a Krisztus „Testét” alkotjátok. Egyenként pedig ennek a „Testnek” a tagjai vagytok, és mindegyikőtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a „Testben”.

2 Korintusi 5:17
Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!

1 Mózes 1:27
Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket.

János 8:32
Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket.”

János 10:10
…én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!

Filippiekhez 4:13
…mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít!

Ezékiel 36:26
Új szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek, kőszívetek helyére hús-szívet helyezek.

Ézsaiás 61:10
Ujjongva örvendezek az Örökkévalóban,
lelkem ujjong Istenemben,
mert az üdvösség ruháiba öltöztetett,
az igazságosság palástjával vett körül,
mint vőlegényt, kire a papok fejdíszét teszik,
mint menyasszonyt, akit ékszereivel ékesítenek.

1 Korintusi 2:16
„Ki ismeri és érti az Örökkévaló gondolatait,
s tanácsot ki adhat neki?”
Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkozásmódja szerint gondolkozunk.

Efézusiakhoz 2:19
Ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének és tagjai Isten nagy családjának.

2 Corinthians 3:3
You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts.

Ephesians 1:5
he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will—

1 Corinthians 12:27
Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it.

2 Corinthians 5:17
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come:[a] The old has gone, the new is here!

Genesis 1:27
So God created mankind in his own image,
in the image of God he created them;
male and female he created them.

John 8:32
Then you will know the truth, and the truth will set you free.”

John 10:10
I have come that they may have life, and have it to the full.

Philippians 4:13
I can do all this through him who gives me strength.

Ezekiel 36:26
I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.

Isaiah 61:10
I delight greatly in the Lord;
my soul rejoices in my God.
For he has clothed me with garments of salvation
and arrayed me in a robe of his righteousness,
as a bridegroom adorns his head like a priest,
and as a bride adorns herself with her jewels.

1 Corinthians 2:16
“Who has known the mind of the Lord
so as to instruct him?”
But we have the mind of Christ.

Ephesians 2:19
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household,

  Zsoltárok 139:1 URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem.  Zsoltárok 139:2 Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.
  Zsoltárok 139:3 Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.
  Zsoltárok 139:4 Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.
  Zsoltárok 139:5 Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
  Zsoltárok 139:6 Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
  Zsoltárok 139:7 Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?
  Zsoltárok 139:8 Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.
  Zsoltárok 139:9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
  Zsoltárok 139:10 kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
  Zsoltárok 139:11 Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság:
  Zsoltárok 139:12 a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
  Zsoltárok 139:13 Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében.
  Zsoltárok 139:14 Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.
  Zsoltárok 139:15 Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.
  Zsoltárok 139:16 Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
  Zsoltárok 139:17 Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma!
  Zsoltárok 139:18 Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.
  Zsoltárok 139:23 Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
  Zsoltárok 139:24 Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

Psalm 139
1 You have searched me, Lord,
and you know me.
2 You know when I sit and when I rise;
you perceive my thoughts from afar.
3 You discern my going out and my lying down;
you are familiar with all my ways.
4 Before a word is on my tongue
you, Lord, know it completely.
5 You hem me in behind and before,
and you lay your hand upon me.
6 Such knowledge is too wonderful for me,
too lofty for me to attain.
7 Where can I go from your Spirit?
Where can I flee from your presence?
8 If I go up to the heavens, you are there;
if I make my bed in the depths, you are there.
9 If I rise on the wings of the dawn,
if I settle on the far side of the sea,
10 even there your hand will guide me,
your right hand will hold me fast.
11 If I say, “Surely the darkness will hide me
and the light become night around me,”
12 even the darkness will not be dark to you;
the night will shine like the day,
for darkness is as light to you.
13 For you created my inmost being;
you knit me together in my mother’s womb.
14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made;
your works are wonderful,
I know that full well.
15 My frame was not hidden from you
when I was made in the secret place,
when I was woven together in the depths of the earth.
16 Your eyes saw my unformed body;
all the days ordained for me were written in your book
before one of them came to be.
17 How precious to me are your thoughts,[a] God!
How vast is the sum of them!
18 Were I to count them,
they would outnumber the grains of sand—
when I awake, I am still with you.
23 Search me, God, and know my heart;
test me and know my anxious thoughts.
24 See if there is any offensive way in me,
and lead me in the way everlasting.

  Zsoltárok 91:1 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
  Zsoltárok 91:2 az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
  Zsoltárok 91:3 Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
  Zsoltárok 91:4 Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.
  Zsoltárok 91:5 Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal,
  Zsoltárok 91:6 sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.
  Zsoltárok 91:7 Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.
  Zsoltárok 91:8 A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését.
  Zsoltárok 91:9 Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,
  Zsoltárok 91:10 nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.
  Zsoltárok 91:11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,
  Zsoltárok 91:12 kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
  Zsoltárok 91:13 Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.
  Zsoltárok 91:14 Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.
  Zsoltárok 91:15 Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.
  Zsoltárok 91:16 Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

Psalm 91
1 Whoever dwells in the shelter of the Most High
will rest in the shadow of the Almighty.[a]
2 I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
3 Surely he will save you
from the fowler’s snare
and from the deadly pestilence.
4 He will cover you with his feathers,
and under his wings you will find refuge;
his faithfulness will be your shield and rampart.
5 You will not fear the terror of night,
nor the arrow that flies by day,
6 nor the pestilence that stalks in the darkness,
nor the plague that destroys at midday.
7 A thousand may fall at your side,
ten thousand at your right hand,
but it will not come near you.
8 You will only observe with your eyes
and see the punishment of the wicked.
9 If you say, “The Lord is my refuge,”
and you make the Most High your dwelling,
10 no harm will overtake you,
no disaster will come near your tent.
11 For he will command his angels concerning you
to guard you in all your ways;
12 they will lift you up in their hands,
so that you will not strike your foot against a stone.
13 You will tread on the lion and the cobra;
you will trample the great lion and the serpent.
14 “Because he[b] loves me,” says the Lord, “I will rescue him;
I will protect him, for he acknowledges my name.
15 He will call on me, and I will answer him;
I will be with him in trouble,
I will deliver him and honor him.
16 With long life I will satisfy him
and show him my salvation.”

Ézsaiás 62:3-4
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé elhagyatottnak… hanem így hívnak: én gyönyörűségem… mert az Úr gyönyörködik benned… 

Ézsaiás 43:4
Kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek… 

Jeremiás 31:3
A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. 

Ézsaiás 41:9-10
A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondom neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. 

Énekek éneke 4:7
Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibád sincsen.

Példabeszédek 29:25
Az emberektől való rettegés
csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. 

Róma 8:15
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 

1János 4:18
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet… 

Ruth 3:11
Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy. 

Ézsaiás 54:4-7
Ne félj, mert nem vallasz szégyent,
ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek.

Isaiah 62:3-4
3 You will be a crown of splendor in the Lord’s hand,
    a royal diadem in the hand of your God.
4 No longer will they call you Deserted,
    or name your land Desolate.
But you will be called Hephzibah,a]”>[a]
    and your land Beulahb]”>[b];
for the Lord will take delight in you,
    and your land will be married.

Isaiah 43:4
4 Since you are precious and honored in my sight,
 and because I love you,
I will give people in exchange for you,
 nations in exchange for your life.

Jeremiah 31:3
3 The Lord appeared to us in the past, saying:
“I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with unfailing kindness.

Isaiah 41:9-10
9 I took you from the ends of the earth,
    from its farthest corners I called you.
I said, ‘You are my servant’;
    I have chosen you and have not rejected you.
10 So do not fear, for I am with you;
    do not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you;
    I will uphold you with my righteous right hand.

Song of Songs 4:7
7 You are altogether beautiful, my darling;
    there is no flaw in you.

Proverbs 29:25
25 Fear of man will prove to be a snare,
    but whoever trusts in the Lord is kept safe.

Romans 8:15
15 The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, “Abba, Father.”

1 John 4:18
18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

Ruth 3:11
11 And now, my daughter, don’t be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character.

Isaiah 54:4-7
4 “Do not be afraid; you will not be put to shame. Do not fear disgrace; you will not be humiliated.
You will forget the shame of your youth
    and remember no more the reproach of your widowhood.
5 For your Maker is your husband—
    the Lord Almighty is his name—
the Holy One of Israel is your Redeemer;
    he is called the God of all the earth.
6 The Lord will call you back
    as if you were a wife deserted and distressed in spirit—
a wife who married young,
    only to be rejected,” says your God.
7 “For a brief moment I abandoned you,
    but with deep compassion I will bring you back.